Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zm.(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 715 ze zm.

Ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm.)

Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118)

Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tekst pierw. Dz.U. z 1997 r. Nr 140 poz. 939; t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665)

Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)

Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów…. Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266)

Ustawa z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245

Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm).

Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr.119 poz. 1116ze zm.

Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 208 poz. 2128 ze zm.)

Ustawa z 19.10.1991 r. o Agencji Nieruchomości Rolnych  Dz.U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603; Dz.U. z 2003 r. Nr 140 poz 1348

Ustawa o lasach z 28.09.1991 r. Dz.U. Nr 101 poz. 444;  t.j. Dz.U. z 2005 Nr 45 poz. 435

Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U. Nr 16 poz. 78;  t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz 1266

Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  Dz.U. Nr 30 poz. 163; t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm)

Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. Nr 9 poz. 31;  t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.

Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514)

Ustawa z 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883; t.j. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  z 7.12.2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663

Rozporządzenie Rady Ministrów  z 4.05.2005 w sprawie scalania i podziału nieruchomości Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 736

Rozporządzenie Rady Ministrów  z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109

Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity DZ. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 399) z art. 7 ust. 1 pkt. 1

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004 r.

Kodeks Cywilny z 23.04.1964 r. Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.

Kodeks Postępowania Cywilnego z 17.11.1964 r. Dz.U. Nr 43 poz. 296 z póź. zm.

Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14.06.1960 r. t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych wydanie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie stosowane na równi z przepisami prawa.

Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami uzgodnione z Ministrem Infrastruktury oraz przyjęte przez Radę Krajową PFRN.