1. Czym zajmuje się biuro Twój Dom Nieruchomości?

Przedmiotem działania naszego biura jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i wycena nieruchomości. Naszymi Klientami są zarówno osoby fizyczne jak i wiodący kontrahenci sektorów: przemysłowego, produkcyjnego, bankowego oraz budowlanego. Do każdego Klienta podchodzimy z należytym szacunkiem, przeznaczając odpowiednią ilość potrzebnego czasu na poradę, konsultacje i rzetelne wykonanie usługi. Wiemy, że decyzje związane z nieruchomościami wymagają przemyślenia i rodzą ważne skutki, dlatego służymy swoją radą i wiedzą. Dzięki nam dobrze Państwo zainwestują i będą Państwo zadowoleni.

2. Jakie mamy kwalifikacje do wykonywania zawodu pośrednika i rzeczoznawcy majątkowego?

Posiadamy wymagane kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania zawodu. W swoim działaniu kierujemy się zasadą: najpierw gruntownie zrozumieć potrzeby aby następnie dokładnie wykonać powierzone zadania, stawiając na dobro Klienta, kierując się zasadami etyki zawodowej i stosując przepisy prawa. Dla każdego mamy tyle czasu ile tylko będzie potrzeba.

Dysponujemy odpowiednimi informacjami i kwalifikacjami. Państwa rola to wybrać i się cieszyć udanym zakupem.

Agnieszka Kwiatkowska – pośrednik w obrocie nieruchomościami – Licencja zawodowa Nr 6440
Michał Koźlak – rzeczoznawca majątkowy Uprawnienia zawodowe Nr 1022

 • przeszkolenie i uprawnienia w zakresie szacowania – wartość nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego (np. wycena domu, mieszkania, działki pod kredyt)
 • przeszkolenie i uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości i praw majątkowych na potrzeby skarbowo-podatkowe

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zarówno w zawodzie rzeczoznawcy jak i pośrednika.

3. Kim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami?

Pośrednik jest osobą fizyczną posiadającą licencję zawodową (Art. 179 U.oG.N) oraz posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej.

Pośrednik występuje w roli łącznika miedzy stronami, pomaga i doradza w znalezieniu zarówno kupca jak i odpowiedniej nieruchomości oraz pomaga przeprowadzić formalności.
Pośrednik występuje miedzy kontrahentami, świadcząc usługę odpłatną.

Warto skorzystać z usługi specjalisty aby zaoszczędzić czas i pieniądze, oraz bezboleśnie przebrnąć przez procesy kupna, sprzedaży, zwłaszcza, iż transakcje nieruchomościowe stają się coraz bardziej skomplikowane.

Ponadto u pośrednika dowiedzą się Państwo o aktualnych trendach na rynku nieruchomości. Uzyskają Państwo wiele niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o kupnie lub sprzedaży.

4. Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy – jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa albo Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju w trybie ustawy. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania działalności zawodowej na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych.
Pamiętaj, że wyceny nieruchomości zgodnie z prawem może dokonywać tylko rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe.

Rzeczoznawca służy fachową pomocą, bez której łatwo o pomyłkę w osobistych ocenach wartości.
Dzięki profesjonalnej wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę zyskują Państwo przewagę nad kontrahentem. Mogą się Państwo czuć pewnie i spokojnie.

Wybór właściwego podejścia, oraz metody i techniki wyceny z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami należy do rzeczoznawcy majątkowego, chyba że wynika on wyraźnie z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy może żądać od właściwych organów i sądów udostępnienia mu danych jakie zostały wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowego wykonania jego zawodu. Rzeczoznawca ma prawo do sporządzania wypisów i wyrysów z danych i dokumentów, a także poświadczania tych dokumentów na potrzeby wyceny.

5. Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Jego forma i treść jest szczegółowo określona przez przepisy prawa oraz przez Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. Jest więc to obszerne i szczegółowe opracowanie zawierające m.in. konkretne analizy i załączniki, dokonane w oparciu o dokumenty i zgromadzone dane.

6. Kiedy warto sporządzić operat szacunkowy?

Jeśli zastanawiają się Państwo nad wartością swojej nieruchomości, bo chcą Państwo ją sprzedać, lub wziąć kredyt gdzie jego zabezpieczeniem będzie państwa nieruchomość to warto skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego w Twój Dom Nieruchomości. Wiemy o tym, że we własnym zakresie i bez odpowiedniego przygotowania wartość nieruchomości jest trudna do określenia prostymi metodami. Bardzo często zwracają się Państwo do nas aby podać orientacyjną wartość.

Wielu naszych potencjalnych klientów najpierw samodzielnie próbuje określić wartość, szukając różnych metod i rozwiązań. W rezultacie pieniądze, nerwy i czas stracone w ten sposób mogą wielokrotnie przewyższyć koszt profesjonalnej wyceny. Lepiej mieć pewność, iż wartość jest określona w sposób prawidłowy i na właściwym poziomie cenowym. Wówczas pozostanie już tylko decyzja co do ustalenia ceny ofertowej.
Określenie wartości wymaga dużej wiedzy z różnych dziedzin gospodarki oraz dobrego rozpoznania rynku.

Oczywistym jest, iż chcąc sprzedać nieruchomość zastanawiamy się ile jest ona warta i dążymy do tego, aby uzyskać za nią cenę nie niższą niż jej wartość. W sytuacji kupna dążymy do tego aby nie zapłacić więcej niż wynosi jej wartość.
I tu właśnie pomocny będzie rzeczoznawca majątkowy ze swoją poradą i usługą.

Aby nie sprzedać nieruchomość zbyt tanio, lub też nie przepłacić przy kupnie warto skorzystać z profesjonalnej obsługi. Błędy samodzielnej oceny wartości mogą Państwa wiele kosztować – dużo więcej, niż wynosi koszt sporządzenia fachowej wyceny nieruchomości.

7. Czym jest umowa pośrednictwa?

Umowa pośrednictwa jest porozumieniem określającym wspólne zobowiązania stron – Klienta zamawiającego usługę i pośrednika. Jest to umowa starannego działania.
Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami nakłada obowiązek na pośrednika zawarcia umowy w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku taka umowa jest nie ważna.
Przez umowę pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do wykonania czynności zmierzających do obrotu nieruchomością, gdzie pośrednik ma obowiązek aktywnego działania.
Jest to umowa wzajemna, w której pośrednik zobowiązuje się do podjęcia starań mających na celu stworzenie stanu umożliwiającego zawarcie transakcji przez zainteresowanych. Zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
Pośrednik nie musi zagwarantować konkretnego wyniku swojej pracy i nie ponosi odpowiedzialności za brak rezultatu w postaci zawarcia umowy transakcyjnej. Spoczywa na nim zobowiązanie należytej staranności i poprzez aktywne działanie stworzenie warunków do zawarcia przez strony umowy.

8. Czy można zlecić usługę pośrednictwa nie zawierając przy tym żadnych umów?

Umowa pośrednictwa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Obowiązek ten wynika z ustawy o gospodarce Nieruchomościami oraz Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami a także Kodeksu Etyki Zawodowej.
Pisemne ustalenia między pośrednikiem a zamawiającym usługę gwarantują wykonanie ustalonego zakresu czynności oraz określoną jakość i standard usługi. Umowa zawarta w formie pisemnej daje możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji, gdyby poniósł on szkodę w wyniku działania lub zaniechania biura, z którego usług korzysta.

Biura, które podejmują się pośrednictwa bez zawarcia umowy pisemnej czynią to wbrew obowiązującemu prawu.

9. Co to jest umowa na wyłączność?

Sprzedaż nieruchomości bez profesjonalnej pomocy może doprowadzić do straty znacznych ilości pieniędzy i czasu oraz do niepotrzebnego stresu – dlatego proponujemy Państwu umowę na wyłączność.

Ideą umowy na wyłączność jest stworzenie jak najlepszych warunków promocji i sprzedaży nieruchomości. Stosuje się ją również w przypadku zakupu.

Powierzają Państwo sprzedaż tylko do jednego biura, które w sposób aktywny będzie pozyskiwało kupującego również przez inne biura.
Taka umowa całkowicie odciąża państwa od jakichkolwiek własnych starań, bo my przekazujemy ofertę do innych biur. Umowa ta daje Państwu gwarancję oszczędności własnego czasu, stresu i ponoszonych środków na reklamę.
Umowa ta mobilizuje nas do szczególnie intensywnej pracy, ponieważ zawarta jest na czas określony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient po wygaśnięciu umowy, lub rozwiązaniu umowy dokona obrotu nieruchomością z kontrahentem wskazanym przez pośrednika.
Zawierając z nami umowę na wyłączność mogą liczyć Państwo na własną oszczędność kosztów promocji, reklamy, prezentacji i informowania klientów o nieruchomości. To my ponosimy koszty z tym związane.
Dzięki temu iż umowę mają państwo zawartą tylko z nami to nie rozliczają się Państwo podwójnie, bo wynagrodzenie płacą Państwo tylko nam. Osoba kupująca rozlicza się ze swoim pośrednikiem.

Dzięki umowie na wyłączność zyskują Państwo jasność i unikną Państwo szeregu nieporozumień.
Korzyści takiej umowy są więc oczywiste.

10. Jakie są korzyści zawarcia umowy pośrednictwa na wyłączność?

Jest kilka podstawowych walorów umowy na wyłączność zwiększających szanse na pozyskanie potencjalnego nabywcy.
– przy takiej umowie prezentujemy zdjęcia nieruchomości również z zewnątrz i udzielamy precyzyjnych informacji dotyczących lokalizacji nieruchomości każdemu zainteresowanemu klientowi.
– jesteśmy jedynym pośrednikiem z którym jesteście Państwo w kontakcie, oszczędzają państwo czas na kontakt z różnymi biurami, bo mają Państwo swojego jednego pośrednika, który zna i prowadzi Państwa sprzedaż. Wasz pośrednik jest jednym koordynatorem i organizatorem procesu sprzedaży. Kontaktują się Państwo tylko z nami a jednocześnie mają gwarancję, iż informacja o ofercie znajduje się w innych biurach.
– oferta jest przekazywana przez nas do innych biur gdzie z kolei trafia do potencjalnych klientów
– unikają Państwo utraty atrakcyjności oferty poprzez występujące różnice w opisach ogłoszeń różnych biur
– umowy na wyłączność gwarantują aktualność oferty.

11. Czy samo podpisanie umowy pośrednictwa wiąże się z jakimś kosztem?

Biuro Twój Dom Nieruchomości nie pobiera opłat manipulacyjnych w chwili zawierania umowy pośrednictwa. Rozliczenie pobierane jest po wykonaniu usługi pośrednictwa. Wynagrodzenie jak i zakres czynności pośrednictwa jest ustalane w sposób indywidualny z każdym klientem zgodnie z przepisami.

12. Dlaczego warto korzystać z biur pośrednictwa i jak ustrzec się przed niewłaściwym wyborem?

Dzięki współpracy z pośrednikiem zyskują Państwo o wiele większą pewność i bezpieczeństwo transakcji oraz znacznie oszczędzają swój cenny czas. Współpraca z pośrednikiem to komfort i wygoda. Pośrednik reprezentuje Państwa interesy i na życzenie często występuje w Państwa imieniu. Jest zawsze obok koordynując i czuwając nad przebiegiem transakcji, dba o terminy, doradza.
Wasz pośrednik robi wszystko, żeby jak najszybciej i najlepiej sprzedać lub kupić nieruchomość.
Wiedza, doświadczenie i dostęp do informacji sprawia iż pośrednik jest Państwa doradcą.

W czasach kiedy Państwo są zabiegani łatwo o błędy i pomyłki, dlatego warto powierzyć sprzedaż lub kupno osobie kompetentnej i wyspecjalizowanej w pośrednictwie. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż każdy błąd może kosztować Państwa o wiele więcej niż wynagrodzenie pośrednika.
Pośrednik dysponuje odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, ma swoje wydeptane ścieżki, wie gdzie i jak pozałatwiać sprawy w zadowalający sposób, zapewniając o wiele większe bezpieczeństwo transakcji. Współpracuje z bankami, notariuszami, doradcami, prawnikami, geodetami, architektami, spółdzielniami, zarządami i różnymi instytucjami.

Nasi Klienci są zadowoleni i zawsze nas chwalą. Mogą liczyć na radę, prowadzenie sprawy i załatwienie formalności.
Oczywiście mogą Państwo sami próbować sprzedawać i kupować nieruchomości ale musicie Państwo rozważyć, czy to się opłaca.

Podejmując decyzję o samodzielnej sprzedaży lub kupnie warto zastanowić się nad następującymi sprawami:

 • Czy czas, który Państwo poświęcą na poszukiwania odpowiedniej nieruchomości nie lepiej spożytkować na zajęcie, które przyniesie Państwu pieniądze, pracę, satysfakcję, rodzinę i odpoczynek ?
 • Czy uda się znaleźć Państwu to, co wcześniej zaplanowaliście?
 • Czy znalezienie odpowiedniej nieruchomości nie zabierze zbyt dużo cennego czasu i nerwów?
 • Czy nie będzie wymagało to od Państwa wielu kłopotliwych i trudnych zabiegów?
 • Czy będą Państwo wiedzieli jak sprawnie i dobrze pozałatwiać sprawy od początku do końca aby nieruchomość była „czysta”?
 • Czy nie staną się Państwo łatwym kąskiem dla oszusta?

Dodatkowo można skorzystać z pomocy pośrednika podczas:

 • kompletowania dokumentów niezbędnych do sfinalizowania transakcji, lub regulowania stanu prawnego, oraz „prostowania” błędów w dokumentach urzędowych lub sądowych
 • załatwiania formalności w urzędach, spółdzielniach, zarządach i u dostawców mediów
 • uzgadniania warunków i treści umów przedwstępnych oraz wyboru sposobów rozliczenia i warunków zapłaty, a także zabezpieczenia swoich interesów
 • negocjacji ceny nieruchomości,
 • przy precyzyjnym wyliczaniu dodatkowych kosztów związanych z transakcją,
 • wyboru odpowiedniego banku,
 • kompletowaniu dokumentów potrzebnych do kredytu
 • dokonania rozliczenia po finalizacji transakcji z dostawcami mediów oraz spółdzielniami lub wspólnotami mieszkaniowymi.

13. Kilka dobrych rad przy wycenie nieruchomości i wyborze rzeczoznawcy majątkowego?

Pamiętajcie Państwo, że tu chodzi o Wasze pieniądze, dlatego warto skorzystać z wyceny dokonanej przez profesjonalistę aby ustrzec się błędnych decyzji, oszczędzić czas i nerwy. Nieruchomości to rzeczy o dużej wartości warto więc zadbać o rzetelną wycenę. Dzięki trafnej decyzji zyskają Państwo pewność i argumenty w negocjacjach.
Wycena powinna być sporządzona przez osobę o właściwych kwalifikacjach i doświadczeniu.

– Dlatego upewnicie się czy osoba która oferuje wykonanie wyceny nieruchomości posiada stosowne uprawnienia zawodowe.
Każdy rzeczoznawca majątkowy legitymację, opatrzoną w zdjęcie i zawiera dane personalne rzeczoznawcy. Dokument ten podpisany jest przez Ministra Budownictwa lub Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Warto sprawdzić czy rzeczoznawca figuruje w rejestrze osób posiadających uprawnienia w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego – pod adresem internetowym www.umirm.gov.pl. Wykonywanie działalności zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości bez uprawnień jest niezgodne z prawem i podlega karze grzywny.
– Upewnijcie się czy wycena jest sporządzana w postaci pisemnej opinii o wartości.
– Sprawdźcie jakie doświadczenie posiada wybrany przez Ciebie rzeczoznawca.

Klienci którzy wybrali Twój Dom Nieruchomości są zadowoleni i nie jednokrotnie zaskoczeni wysoką jakością świadczonych usług.

14. Jakie są obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:

 • stosować przepisy prawa
 • stosować standardy zawodowe
 • kierować się zasadami etyki zawodowej
 • czynności pośrednictwa wykonywać za szczególną starannością
 • kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • stale doskonalić kwalifikacje zawodowe

15. Jakie są obowiązki rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy pracuje określając wartość nieruchomości w sposób:

 • zgodny z przepisami prawa
 • zgodny z obowiązującymi standardami
 • zgodny z Kodeksem Etyki Zawodowej
 • obiektywny i niezależny
 • z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu

16. RODZAJE WARTOŚCI OKREŚLANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Wartość rynkowa – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych, uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:

 • strony były od siebie niezależne,
 • nie działały w sytuacji przymusowej,
 • miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
 • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Jest ona określana tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

17. W jaki sposób będzie reklamowany Twój dom, mieszkanie, działka?

Najlepszą reklamą jest dla nas rekomendacja przez naszych klientów i ich zadowolenie
Klientów pozyskujemy dzięki:

 • reklamie w Internecie i prasie
 • rozsyłaniu informacji
 • renomie firmy
 • pracy z klientem
 • aktywnemu badaniu rynku

18. Jakie koszty ponosi sprzedający mieszkanie?

Ustawowo do ponoszenia opłat związanych z przeniesieniem własności są obie strony solidarnie, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, to zwyczajowo przyjęło się iż:
sprzedający ponosi tylko koszty związane z wynagrodzeniem pośrednika oraz drobne opłaty związane z pozyskaniem aktualnych dokumentów w urzędach.

Kupujący natomiast ponosi koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży w gotówce u notariusza. Do każdej oferty na naszej stronie jest dołączony kalkulator kosztów związanych z transakcją. Mogą Państwo również skorzystać z kalkulatora umieszczonego w niebieskim menu.
Notariusz odprowadza pobrany w wysokości 2 % podatek do urzędu skarbowego, pobiera taksę notarialną oraz podatek VAT. W przypadku sprzedaży nieruchomości lub lokalu mieszkalnego z założoną księgą wieczystą należy doliczyć opłaty sądowe związane z wpisaniem do ksiąg wieczystych nowego właściciela lub na państwa życzenie wpisaniem hipoteki (za dodatkową opłatą).

19. Na czym polega różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem?

Szczegóły te są regulowane przez Kodeks Cywilny. Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i zachować otrzymany zadatek, a w związku z tym wzbogacić się o wysokość zadatku, jeśli natomiast sama go przekazała może żądać sumy zadatku dwukrotnie wyższej.
Zaliczka natomiast, w przypadku niewykonania umowy przez którąkolwiek ze stron podlega zwrotowi w tej samej wysokości. Jest więc zwracana, bez dodatkowych konsekwencji.

20. Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży?

Zależy Wam na pewności szybkiej i dobrej transakcji. Nam również – dlatego zanim dokonamy dokumentacji fotograficznej i zaczniemy przychodzić do Państwa z klientami proponujemy:

 • postaw na czystość i jasne ciepłe barwy
 • zaczynając od drzwi frontowych, które są wizytówką mieszkania – jeśli trzeba – wyczyść, odnów, wymień. Uprzątnij miejsce przy wycieraczce
 • postaraj się aby przedpokój zyskał na przestronności, przez pochowanie okryć i butów do szaf
 • odmaluj ściany i sufity pomieszczeń, tak aby mieszkanie było słoneczne i miłe
 • rozsuń zasłony, wypierz firany, umyj okna
 • wysprzątaj kuchnię, zlewozmywak, kuchnię gazową, pozmywaj naczynia
 • wypoleruj łazienkę i wc, powieś czyste ręczniki
 • podokręcaj kurki, napraw kontakty, uzupełnij żarówki, napraw klamki
 • wyczyść podłogi – niech lśnią, wyczyść dywany
 • nasmaruj skrzypiące drzwi
 • wywietrz mieszkanie
 • skorzystaj z odświeżaczy powietrza, zapal świeczki zapachowe
 • włącz relaksującą muzykę, jeśli masz kominek rozpal w nim
 • na czas prezentacji zwierzaki przytrzymaj na balkonie
 • jeśli sprzedajesz dom lub działkę to skoś trawę, wypielęgnuj ogród, uprzątnij liście, śmieci, napraw furtki, bramki, pozamiataj chodniki

21. Dokumenty i materiały przydatne przy obrocie i wycenie nieruchomości

Jeśli chcieli by Państwo przyspieszyć proces regulacji stanu prawnego przez pośrednika a tym samym przyspieszyć proces sprzedaży lub sporządzenia wyceny, to prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo potrzebne dokumenty. Ich przygotowanie pozwoli znacznie szybciej przystąpić do sporządzania operatu szacunkowego i sprzedaży nieruchomości.

DO WYCENY MIESZKANIA:

 • Akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości np. przydział lokalu, akt własności, postanowienie sądu, decyzja administracyjna
 • Odpis z księgi wieczystej (aktualny, najlepiej sprawdzić czy Księga jest w formie elektronicznej czy w papierowej)
 • Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali
 • rzut lokalu lub dokumentacja techniczna budynku, (ewentualnie plan mieszkania z naniesionym rozmieszczeniem pomieszczeń i ich wymiarami)

DO WYCENY BUDYNKU:

 • Akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości np. postanowienie sądu, decyzja administracyjna
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej
 • Kopia fragmentu mapy zasadniczej
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Dokumentacja projektowa lub inwentaryzacyjna istniejącej zabudowy nieruchomości
 • Lista prac modernizacyjnych i remontowych zrealizowanych w ostatnim czasie na nieruchomości
 • Inne dokumenty istotne dla wartości nieruchomości

DO WYCENY DZIAŁKI:

 • Akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości np. postanowienie sądu, decyzja administracyjna
 • Odpis z księgi wieczyste
 • Wypis z ewidencji gruntów
 • Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej
 • Kopia fragmentu mapy zasadniczej
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym przedmiotowej nieruchomości
 • lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • lub decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Inne dokumenty istotne dla wartości nieruchomości

22. Jak sprawdzić pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Pośrednik powinien przede wszystkim posiadać licencję zawodową i być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Licencję uzyskuje po pomyślnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Pośrednik w obrocie nieruchomościami Agnieszka Kwiatkowska posiada licencję zawodową Nr 6440.

Każdy licencjonowany pośrednik jest zobowiązany do stałego podnoszenia kwalifikacji, poprzez uczęszczanie w szkoleniach i kursach specjalistycznych.

23. Czy można sprzedać nieruchomość bez udziału notariusza?

Obrót nieruchomościami realizuje się najczęściej w formie przeniesienia praw własności, co wymaga sporządzenia AKTU NOTARIALNEGO. Specjalistą pełniącym tę funkcję jest NOTARIUSZ DZIAŁAJĄCY NA MOCY PRAWA O NOTARIACIE i prowadzący odrębne biuro.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i sporządzając umowę musi dochować staranności, by zachowane zostały wszystkie przewidziane prawem wymogi, jak np. potwierdzenie tożsamości stron, obecność wszystkich zainteresowanych, itp. Po sporządzeniu dokumentu jest on odczytywany wszystkim stronom, które następnie składają na nim swój podpis. Jako ostatni podpis składa notariusz i jest to potwierdzenie ważności i autentyczności dokumentu.

Przedstawiamy Notariuszowi potrzeby stron tj. kupującego i sprzedającego do sformułowania ostatecznej umowy i weryfikacji jej zgodnie z przepisami prawa. W umowie zawieramy zapisy decyzji i ustaleń miedzy stronami.
Notariusz pobierze wynagrodzenie za usługę które stanowi swego rodzaju prowizję związaną z wartością transakcji. Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Notariusz może też sporządzić akt poza kancelarią. Jest to możliwe w wyjątkowych wypadkach – gdy ktoś jest chory (przykładowo spisanie testamentu) lub gdy notariusz spisuje protokół ze zgromadzenia spółek.
Notariusz ponadto pobiera podatek od czynności cywilnoprawnej i opłatę sądową aby w imieniu Klienta odprowadzić je do odpowiednich organów. Może też na Państwa życzenie wnioskować o wpisanie hipoteki w Kiedzie Wieczystej, co przyspieszy szereg czynności postępowania kredytowego i zaoszczędzi państwa cenny czas.

24. Co wpływa na wartość nieruchomości?

Rynek kształtuje ceny nieruchomości. Czyli podaż i popyt. Bardzo ważne są również panujące trendy i moda.
Podejmując decyzje o wyborze nieruchomości biorą Państwo pod uwagę jej atrybuty, cechy szczególne, kierujecie się pewnymi przesłankami.
Wiele czynników wpływa na wartość nieruchomości. Podstawowymi cechami są lokalizacja, , stan techniczny zabudowy, zagospodarowanie działki i jej przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, wyposażenie w media, dojazd, otoczenie.

Jest jednak wiele innych czynników które trzeba uwzględnić przy określaniu wartości nieruchomości. Niektóre z nich mogą być bardzo istotne i mieć duże znaczenie przy określaniu wartości.
Ale to nie wszystko – tych cech jest dużo więcej i w określonych przypadkach mogą znacząco wpływać na wartość nieruchomości.

Decydując się na współpracę z nami otrzymują Państwo fachową usługę, uwzględniającą odpowiednią analizę rynku z badaniem cech charakterystycznych jak również inne uwarunkowania lokalizacyjno-funkcjonalne mające wpływ na wartość.

25. Na czym polega wycena nieruchomości?

Nie ma dwóch nieruchomości takich samych – każda jest jedyna oraz wyróżnia się spośród innych zespołem indywidualnych cech.
Rzeczoznawca majątkowy musi bardzo dobrze poznać te cechy i ocenić ich wagę rynkową.
Musi doskonale orientować się w cenach rynkowych – nie tych oferowanych lub oczekiwanych, lecz faktycznych cenach transakcyjnych (z aktów notarialnych).

Proces określania wartości nieruchomości, to m.in. racjonalne przetworzenie informacji rynkowych i zgromadzonych danych dotyczących konkretnej wycenianej nieruchomości na złotówki. Rzeczoznawca podczas szacowania wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz dziedzin takich jak budownictwo, rolnictwo, leśnictwo czy gospodarka wodna, z uwzględnieniem stanu prawnego, popytu, podaży, trendu czasowego, zgodnie z przepisami prawa.
Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do dokonania wyceny zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.
Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego jest czymś innym niż kosztorys budowany.